1.Test z wiadomości o muzyce 2.Testy z historii muzyki (staroż.- współcz.) 3.Test ogólnej wiedzy muzycznej 4.Testy wiedzy o instrumentach muzycznych

Test nr. 1. Wiadomości o muzyce (zasady muzyki)

1. Gdzie zapisujemy nuty?

na trójlinii

na pięciolinii

na sześciolinii

na siedmiolinii

2. Jakiego klucza muzycznego używamy najczęściej?

altowego

wiolinowego

basowego

tenorowego

3. Która z wymienionych wartości nut jest najkrótsza?

ósemka

półnuta

ćwierćnuta

szesnastka

4. Gdzie zapiszemy w kluczu wiolinowym dźwięk c2 ?

na piątej linii

na drugim polu

na trzeciej linii

na trzecim polu

5. Gdzie zapiszemy w kluczu wiolinowym dźwięk g1 ?

na drugiej linii

na piątej linii

na drugim polu

na trzeciej linii

6. Gdzie zapiszemy w kluczu wiolinowym dźwięk e2?

na drugiej linii

na piątej linii

na drugim polu

na czwartym polu

7. Gdzie zapiszemy w kluczu wiolinowym dźwięk c1 ?

na piątej linii

na drugim polu

na czwartym polu

na pierwszej linii dodanej do dołu

8. Jak nazywa się dźwiek b2 z zapisanym przed nim kasownikiem?

hes2

h2

heses2

hisis2

9. Jak nazywa się dźwięk d2 z zapisanym przed nim krzyżykiem (#)?

des2

deses2

dis2

disis2

10. Jak nazywa się dźwięk h2 z zapisanym przed nim bemolem (b)?

hes2

heses2

b2

his2

11. Co oznacza określenie dynamiczne mezzo forte (mf)?

głośno

cicho

nieco cicho

nieco głośno

12. Co oznacza określenie dynamiczne piano (p)?

głośno

cicho

bardzo cicho

jak najgłośniej

13. Co oznacza określenie artykulacyjne "legato"?

grać lub śpiewać urywając dźwięki

płynnie wydobywać dźwięki

bardzo mocno akcentować dźwięki

nie wydobywać dźwięków

14. . Co oznacza określenie artykulacyjne "staccato"?

nie wydobywać dźwięków

grać lub śpiewać urywając dźwięki

płynnie wydobywać dźwięki

bardzo mocno akcentować dźwięki

15. Jakie jest metrum utworu muzycznego jeżeli w jednym takcie jest trzy ćwierćnuty?

3/3

3/4

2/3

3/2

16. Jakie jest metrum utworu muzycznego jeżeli w jednym takcie jest trzy ósemki?

6/8

8/3

3/8

1/8

17. Co oznacza określenie "allegro"?

określenie szybkiego tempa utworu

określenie wolnego tempa utworu

określenie średniego tempa utworu

określenie dowolnego tempa utworu

18. Co oznacza określenie "moderato"?

określenie wolnego tempa utworu

określenie średniego tempa utworu

określenie dowolnego tempa utworu

określenie dowolnego tempa utworu

19. Co oznacza określenie "lento" ?

określenie wolnego tempa utworu

określenie średniego tempa utworu

określenie dowolnego tempa utworu

określenie dowolnego tempa utworu

20. W jaki sposób rozpoznajemy tonację (gamę której dźwiękami został napisany) każdego utworu muzycznego?

po ostatnim dźwięku utworu muz.

po pierwszym dźwięki utworu muz.

po znakach przy kluczu muzycznym

po ost. dźwięku i znakach przy kluczu

S T A R O Ż Y T N O Ś Ć. (od ? r. pne do ok. 313 r. lub 476 r. ne)


1. Kiedy rozpoczął się okres starożytności w muzyce?

nie wiemy

ok. 100 tyś. lat pne

ok. 10 tyś. lat pne

ok. 5 tyś. lat pne

2. Jak w mitologii greckiej nazywał się bóg opiekun muzyki?

Hades

Zeus

Apollo

Hermes

3.Jak nazywał się jeden z filozofów greckich zajmujący się muzyką?

Platon

Arystoteles

Heraklit

Platon

4. Czy w starożytności znano zapis nutowy?

znano

nie znano

znali uczeni

znali nieliczni muzycy

5. Jak nazywała się w mitologii greckiej siedziba bóstw opiekujących się sztuką ?

Hades

Olimp

Parnas

Styks

6. Jak nazywał się starożytny instrument grecki podarowany ludziom przez Apolla?

harfa

fletnia Pana

lira

lutnia

7. Kim była Polihymnia?

boginią, opiekunką muzyki

boginią, opiekunką sztuki

boginią, opiekunką teatru

boginią, opiekunką tancerzy

8. Kto z biblijnych postaci jest autorem znanych do dzisiaj hymnów

król Dawid

król Salomon

król Nabuchodonozor

król Cyrus

9. Który z cesarzy rzymskich był znanym harfistą, lutnistą i śpiewakiem?

Dioklecjan

Tyberiusz

Kaligula

Neron

10. Które z instrumentów muzycznych uchodzą za najwcześniej znane?

dęte

perkusyjne

elektroniczne

strunowe

Ś R E D N I O W I E C Z E. (od 313 r. lub 476 r. do ok. 1300 r.)


1. Chorał gregoriański to śpiew:

jednogłosowy z akompaniamentem

jednogłosowy bez akompaniamentu

wielogłosowy z akompaniamentem

wielogłosowy bez akompaniamentu

2. Nazwa chorału gregoriańskiego pochodzi od:

Konstantyna Wielkiego

Grzegorza Wielkiego

Karola Wielkiego

Kazimierza Wielkiego

3. Jak nazywano nuty którymi pisano chorały?

nity

nimfy

neumy

nimby

4. Jak nazywał się twórca nazw solmizacyjnych nut?

Gwidon z Arezzo

św. Ambroży

Perotinus

Leoninus

5. Jak nazywał się twórca systemu liniowego do zapisywania nut?

św. Tomasz

Boecjusz

św. Ambroży

Gwidon z Arezzo

6. Jak nazywał się pierwszy znany z imienia polski kompozytor?

Michał z Radomia

Mikołaj z Radomia

Mikołaj z Krakowa

Wincenty z Kielc

7. Jak nazywa się muzyka wielogłosowa?

polirytmia

polifonia

polimetria

polichromia

8. Jak nazywa się forma wielogłosowej muzyki kościelnej?

motet

madrygał

chanson

ballata

9. Z podanych niżej form muzycznych wybierz opartą o imitację ścisłą:

motet

rondeau

kanon

madrygał

10. Słynny w średniowieczny ośrodek muzyczny zwany szkołą Notre Dame powstał w:

w Rzymie

w Wenecji

w Paryżu

w Mediolanie

R E N E S A N S.
(od ok. 1300 r. do ok. 1600 r.)


1. Dominująca w renesansie polifonia a capella oznacza śpiew:

jednogłosowy z akompaniamentem

jednogłosowy bez akompaniamentu

wielogłosowy z akompaniamentem

wielogłosowy bez akompaniamentu

2. Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, to części:

motetu

mszy

ballaty

madrygału

3. Słynną mszę "Missa Papae Marcelli" napisał:

Orlando di Lasso

Gioseffo Zarlino

Giovanni Pierluigi da Palestrina

Wacław z Szamotuł

4. Zasady systemu harmonicznego opartego na budowie tercjowej akordów ustalił:

Andrea Gabrieli

Gioseffo Zarlino

Giovanni Pierluigi da Palestrina

Orlando di Lasso

5. Forma renesansowej muzyki kościelnej to:

motet

madrygał

chanson

ballata

6. Forma renesansowej muzyki świeckiej to:

msza

motet

madrygał

magnificat

7. Forma muzyczna oparta na imitacji ścisłej to:

rondeau

motet

kanon

madrygał

8. Głównym ośrodkiem muzyki renesansowej w Polsce był:

Kraków

Radom

Jędrzejów

Lublin

9. Twórcę "Melodii na Psałterz Polski" był:

Wacław z Szamotuł

Mikołaj z Krakowa

Marcin Leopolita

Mikołaj Gomółka

10. "Melodie na Psałterz Polski" to psalmy :

2 głosowe

3 głosowe

4 głosowe

5 głosowe

B A R O K.
(od ok. 1600 r. do ok. 1750 r.)


1. Gdzie urodził się jeden z najwybitniejszych kompozytorów baroku Jerzy Fryderyk Haendel?

w Anglii

w Austrii

we Włoszech

w Niemczech

2. Która z podanych niżej form muzycznych jest formą instrumentalną?

pasja

opera

sonata

oratorium

3. Która z podanych niżej form muzycznych jest formą wokalno - instrumentalną?

pasja

suita

concerto grosso

koncert solowy

4. Który z podanych niżej utworów muzycznych jest dziełem Jana Sebastiana Bacha?

"Muzyka na wodzie"

"Mesjasz"

"Pasja wg. Św. Mateusza"

"Cztery pory roku"

5. Który z podanych niżej utworów muzycznych jest dziełem Jerzego Fryderyka Haendla?

"Koncerty brandenburskie"

"Mesjasz"

"Pasja wg. Św. Jana"

"Wielka Msza h-moll"

6. Twórcą formy muzycznej koncertu fortepianowego był:

Jerzy Fryderyk Haendel

Jan Sebastian Bach

Antonio Vivaldi

Domenico Scarlatti

7. Na jakich instrumentach muzycznych jest wykonywany koncert fortepianowy?

skrzypce z fortepianem

wiolonczela z fortepianem

fortepian z kwartetem smyczkowym

fortepian z orkiestrą

8. Jan Sebastian Bach urodził się w:

w Strasburgu

w Eisenach

w Lipsku

w Bonn

9. Który z podanych niżej utworów muzycznych jest dziełem Antonio Vivaldiego?

"Juliusz Cezar"

"Cztery pory roku"

"Muzyka na wodzie"

"Kantata o kawie"

10. Z podanych niżej utworów muzycznych wybierz operę:

"Magnificat"

"Muzyka sztucznych ogni"

"Xekxes"

"Mesjasz"

K L A S Y C Y Z M.
(od ok. 1750 r. do ok. 1800 r.)


1. Cykl sonatowy zbudowany jest:

z 2 części

z 3 części

z 4 części

z 5 części

2. Nazwa pierwszej części cyklu sonatowego to:

Allegro

Andante

Adagio

Andantino

3. Którą częścią cyklu sonatowego jest menuet?

pierwszą

drugą

trzecią

czwartą

4. Który z podanych niżej utworów jest dziełem L. van Beethovena?

"Sonata"Księżycowa"

"Msza Koronacyjna"

"Czarodziejski flet"

"Sonata "Patetyczna"

5. Który z podanych niżej utworów jest dziełem W. A. Mozarta?

Sonata "Księżycowa"

Symfonia "Przeznaczenia"

"Czarodziejski flet"

Symfonia "Z uderzeniem w kocioł"

6. W jakim składzie instrumentalnym jest wykonywany koncert skrzypcowy?

skrzypce z fortepianem

kwartet smyczkowy

skrzypce z orkiestrą

dwoje skrzypiec

7. Który z podanych niżej utworów jest dziełem Józefa Haydna?

Symfonia "Jowiszowa"

"Stworzenie świata"

"Eine kleine Nachtmusic"

"Eroica"

8. Który podanych niżej utworów jest operą?

"Wesele Figara"

"Requiem"

"Cztery pory roku"

"Stworzenie świata"

9. Z ilu części zbudowany jest koncert solowy?

z 2 części

z 3 części

z 4 części

z 5 części

10. W jakim składzie instrumentalnym jest wykonywany koncert fortepianowy?

skrzypce z fortepianem

wiolonczela z fortepianem

fortepian z orkiestrą

fortepian z kwartetem smyczkowym

R O M A N T Y Z M.
(od ok. 1800 r. do ok. 1850 r.)


1. Twórcą romantycznej pieśni solowej był:

Fryderyk Chopin

Franciszek Schubert

Stanisław Moniuszko

Robert Schumann

2. Fryderyk Chopin urodził się:

w Warszawie

w Żelazowej Woli

w Woli Żelichowskiej

w Paryżu

3. Fryderyk Chopin żył w latach:

1800 - 1876

1810 - 1856

1810 - 1849

1815 - 1849

4. Który z podanych utworów jest dziełem Stanisława Moniuszki?

"Jezioro łabędzie"

"Straszny dwór"

"Aida"

"Dama Pikowa"

5. Z podanych niżej tytułów utworów muzycznych wybierz symfonię:

"Dziadek do orzechów"

"Z Nowego Świata"

"Obrazki z wystawy"

"Sen nocy letniej"

6. Z podanych niżej utworów muzycznych wybierz balet:

"Straszny dwór"

"Cztery pory roku"

"Halka"

"Jezioro łabędzie"

7. Który podanych niżej utworów muzycznych jest dziełem Fryderyka Chopina?

"Miłość poety"

"Etiuda rewolucyjna"

"Symfonia fantastyczna"

"Sonata księżycowa"

8. Który podanych niżej utworów jest operą?

"Śpiąca królewna"

"Pieśń bez słów"

"Halka"

"Peer Gynt"

9. Koncert fortepianowy zbudowany jest z:

z 2 części

z 3 części

z 4 części

z 5 części

10. Który z podanych niżej utworów napisał Piotr Czajkowski?

"Otello"

"Obrazki z wystawy"

"Symfonia niedokończona"

"Eugeniusz Oniegin"

N E O R O M A N T Y Z M.
(od ok. 1850 r. do ok. 1920 r.)


1. Kiedy powstał w muzyce europejskiej kierunek zwany neoromantyzmem?

w połowie XVIII wieku

w drugiej połowie XVIII wieku

w pierwszej połowie XIX wieku

w drugiej połowie XIX wieku

2. Gdzie widać największe wpływy neoromantyzmu?

w muzyce niemieckiej

w muzyce francuskiej

w muzyce polskiej

w muzyce rosyjskiej

3. Ile nowych gatunków muzyki powstało w epoce neoromantyzmu?

2

3

4

5

4. Jak nazywał się stworzony przez R. Wagnera nowy gatunek muzyki?

dramat symfoniczny

dramat muzyczny

poemat symfoniczny

poemat dramatyczny

5. 5. Jak nazywał się stworzony przez F. Liszta nowy gatunek muzyki?

poemat symfoniczny

koncert symfoniczny

poranek symfoniczny

wieczór symfoniczny

6. Istotą neoromantyzmu była( podobnie jak w epoce romantyzmu) więź muzyki:

z narodem

z historią

ze sztuką

z kosmosem

7. Jakie środki wykonawcze szczególnie zostają rozbudowane w neoromantyźmie?

orkiestry kameralne

orkiestry symfoniczne

chóry

balety

8. W ostatnia faza neoromantyzmu to powrót do form:

symfonicznych

kameralnych

koncertowych

dramatycznych

9. Który z tych kompozytorów nie należy do neoromantyków?

Gustaw Mahler

Hugo Wolf

Richard Strauss

Maurice Ravel

10. Który z tych kompozytorów należy do neoromantyków?

F. Chopin

G. Rossini

L.v Beethoven

A. Bruckner

S Z K O Ł Y N A R O D O W E.
(od ok. 1850 r. do ok. 1920 r.)


1. Szkoły narodowe powstały w muzyce wielu krajów europejskich w:

Połowie XVII wieku

Połowie XVIII wieku

Połowie XIX wieku

Połowie XX wieku

2. Która ze szkół narodowych w muzyce europejskiej powstała najwcześniej?

Polska szkoła narodowa

Rosyjska szkoła narodowa

Czeska szkoła narodowa

Hiszpańska szkoła narodowa

3. Jaką szkołę narodową reprezentuje Michał Glinka?

Polską

Czeską

Rosyjską

Skandynawską

4. Jaką szkołę narodową reprezentuje Fryderyk Chopin?

Polską

Skandynawską

Hiszpańską

Francuską

.5. Jaką szkołę narodową reprezentuje Jan Sibelius?

Francuską

Skandynawską

Francuską

Czeską

6. Jaką szkołę narodową reprezentuje Antoni Dvorak?

Polską

Hiszpańską

Czeską

Rosyjską

7. Jaką szkołę narodową reprezentuje Cezar Franck?

Polską

Francuską

Hiszpańską

Skandynawską

8. Kto jest twórcą suity "Per Gynt"

B. Smetana

C. Franck

St. Moniuszko

E. Grieg

9. Kto jest twórcą opery "Sprzedana narzeczona"

A. Dargomyrżski

St. Moniuszko

B. Smetana

A. Dvorak

10. Czy tendencje szkół narodowych były kontynuowane w muzyce?

Tak, w muzyce XX wieku

Tak, w muzyce XIX wieku

Tak, w muzyce XVIII wieku

Nie, nie były kontynuowane

W S P Ó Ł C Z E S N O Ś Ć.
(od ok. 1920 r. do ok. 1960 r.)


1. Jaki kierunek w muzyce XX wieku był inspirowany malarstwem?

impresjonizm

ekspresjonizm

braminizm

dadaizm

2. C.Debussy to wybitny przedstawiciel muzycznego kierunku zwanego:

impresjonizmem

ekspresjonizmem

neoklasycyzmem

jazzem

3. R.Strauss to wybitny przedstawiciel muzycznego kierunku zwanego:

impresjonizmem

ekspresjonizmem

neoklasycyzmem

jazzem

4. I.Strawiński to wybitny przedstawiciel muzycznego kierunku zwanego:

impresjonizmem

ekspresjonizmem

neoklasycyzmem

jazzem

5. L.Armstrong to wybitny przedstawiciel muzycznego kierunku zwanego:

impresjonizmem

ekspresjonizmem

neoklasycyzmem

jazzem

6. Inspirację twórczą z obrazów otaczającego świata czerpali:

impresjoniści

ekspresjoniści

neoklasycyści

kompozytorzy jazzowi

7. Inspirację twórczą z własnych przeżyć wewnętrznych czerpali:

impresjoniści

ekspresjoniści

neoklasycyści

kompozytorzy jazzowi

8. Inspirację twórczą z epoki klasycznej czerpali:

impresjoniści

ekspresjoniści

neoklasycyści

kompozytorzy jazzowi

9. Który z wymienionych kompozytorów I połowy XX wieku był Polakiem ?

I. Strawiński

G. Puccini

M. Karłowicz

M. Ravel

10. Który z wymienionych kompozytorów I połowy XX wieku nie był Polakiem ?

K. Szymanowski

I. J. Paderewski

E. Granados

L. Różycki

OPERA, OPERETKA, BALET


1. Utwór dramatyczno- muzyczny w którym wszystkie role są śpiewane nazywamy:

operą

operetką

baletem

musicalem

2. Utwór komediowy z partiami mówionymi, w którym śpiewane są tylko arie to:

opera

operetka

balet

musical

3. Utwór muzyczno sceniczny w którym treść jest wyrażona tańcem to:

opera

operetka

balet

musical

4. Sceniczny utwór muzyczno-dramatyczny, amerykańska odmiana operetki to:

opera

operetka

balet

musical

5. Kiedy powstała opera?

w XV wieku

w XVI wieku

w XVII wieku

w XVIII wieku

6. Jaki kraj jest ojczyzną opery?

Francja

Włochy

Niemcy

Hiszpania

7. Jak nazywa się muzyczny wstęp do dzieła operowego?

aria

recytatyw

uwertura

intermezzo

8. Kogo nazywamy "ojcem polskiej opery narodowej"?

F. Chopina

St. Moniuszkę

K. Szymanowskiego

K. Pendereckiego

9. Kto jest twórcą znanej polskiej opery "Straszny dwór"

L. Różycki

W. Lutosławski

M. Karłowicz

St. Moniuszko

10. Gdzie znajduje się najbliższy stały teatr operowy?

w Tarnowie

w Rzeszowie

w Krakowie

w Kielcach

JAZZ


1. Co oznacza słowo "Jazz"?

chałas , zgiełk

bałagan

zamieszanie

głośna muzyka

2. W jakim kraju powstał jazz?

w USA

w Kanadzie

w Anglii

w Australii

3. Kto był twórcą jazzu?

czarni mieszkańcy Ameryli

biali mieszkańcy Ameryli

czarni i biali mieszkańcy Ameryli

nie wiadomo

4. Które z wymienionych miast nie ma nic wspólnego z jazzem?

Kansas City

Londyn

Chicago

Nowy Jork

5. Które z wymienionych miast miało znaczący wpływ na rozwój jazzu?

Paryż

Rio de Janeiro

Nowy Orlean

Los Angeles

6. Kto z wymienionych muzyków jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli jazzu?

Frank Sinatra

Louis Armstrong

Johny Holliday

Elvis Ptesley

7. Kiedy jazz pojawił się w Europie?

w czasie I wojny światowej

w czasie II wojny światowej

w latach 50 - tych XX wieku

w latach 70 - tych XX wieku

8. Kiedy nastąpił największy rozkwit jazzu w Polsce?

w latach 40 - tych XX wieku

w latach 50 - tych XX wieku

w latach 60 - tych XX wieku

w latach 70 - tych XX wieku

9. Kto z wymienionych polskich muzyków nie jest muzykiem jazzowym?

Jan Ptaszyn Wróblewski

Stanisław Sojka

Zbigniew Namysłowski

Czesław Niemen

10. Gdzie odbywa się słynny międzynarodowy festiwal jazzowy "Warszawska jesień"

w Poznaniu

w Krakowie

w Warszawie

w Łodzi

ROCK AND ROLL I ROCK MUSIC


1. Rock and roll- tak nazwano w USA popularne utwory rythm and bluesowe:

od lat 20 - tych XX wieku

od lat 30 - tych XX wieku

od lat 40 - tych XX wieku

od lat 50 - tych XX wieku

2. Rock and roll osiągnął największe sukcesy dzięki działalności:

J. Casha

R. Orbisona

E. Presleya

B. Haleya

3. W polskiej terminologii rock and roll to synonim tzw. muzyki młodzieżowej czyli:

big beatu

big bandu

big macka

big beatu

4. Rock music czyli muzyka rockowa powstała w USA :

w połowie lat 50 - tych XX wieku

w połowie lat 60 - tych XX wieku

w połowie lat 70 - tych XX wieku

w połowie lat 80 - tych XX wieku

5. Najbardziej typowe instrumentarium zespołu rockowego :

gitara, saksofon, perkusja

gitara, fortepian, saksofon, perkusja

trzy gitary, perkusja

gitara, organy, saksofon, perkusja

6. Który zespół muzyki rockowej uchodził za najpopularniejszy na świecie?

The Animals

The Shadows

The Rolling Stones

The Beatles

7. Jak nazywał się polski zespół rockowy którego liderem był Seweryn Krajewski?

Skaldowie

Czerwone Gitary

Trubadurzy

No To Co

8. Kto jest wykonawcą słynnej polskiej piosenki "Dziwny jest ten świat"

K. Krawczyk

P. Szczepanik

Cz. Niemen

S. Krajewski

9. Która z polskich wykonawczyń śpiewała piosenkę " Chłopiec z gitarą"

A. Jantar

K. Stanek

K. Sobczyk

H. Majdaniec

10. Który z muzyków słynnego zespołu "The Beatles" żyje i występuje na estradzie?

John Lennon

George Harisson

Paul Mc Cartney

Ringo Starr


Test nr. 3. WIEDZA OGÓLNA O MUZYCE


I. Miłośnikom opery znany jest utwór Georga Bizeta " Poławiacze pereł". Skąd najdokładniej możesz zorientować się, czy jest ona związana tematycznie z morzem?

a) z uwertury,
b) z libretta,
c) z arii,
d) z suity.

II. Utwory literackie i obrazy plastyczne związane tematycznie z morzem określa się mianem marynistycznych. Kto ze znanych kompozytorów, pisarzy, malarzy nawiązywał w swojej twórczości do tej tematyki? Podaj po jednym przedstawicielu.

1) Kompozytorzy..........................................................
2) Pisarze...............................................................
3) Malarze...............................................................

III. W jakiej miejscowości odbywa się festiwal piosenki żeglarskiej?

a) Ciechocinek,
b) Mrągowo,
c) Mikołajki,
d) Łeba

IV. Kto napisał tekst do " Tańca szkieletów" Camille Sant-Seins?

a) A. Mickiewicz,
b) J. W. Goethe,
c) H. Cazalis,
d) F. Schiller,

V. Uzupełnij fragment XII księgi " Pana Tadeusza".

" (...) Zdumieli się słuchacze. Razem ze strun wiela
Buchnął dźwięk jakby cała janczarska kapela
Ozwała się dzwonkami, z żelami, z bębenki
Brzmi........................................skoczne dźwięki
Radością oddychają, radością słuch poją.
Dziewki chcą tańczyć - chłopcy w miejscu nie dostoją...".

VI. O którym sławnym kompozytorze, również sławny kompozytor niemiecki Robert Schumann powiedział: "Panowie, czapki z głów - oto geniusz"?

a) o Janie Sebastianie Bachu,
b) o Wolfgangu Amadeuszu Mozarcie,
c) o Fryderyku Chopinie,
d) o Józefie Haydnie,

VII.Który z utworów F. Chopina porównywano do "armat ukrytych wśród kwiatów" ?

a) Poloneza As - dur,
b) Etiudę rewolucyjną c - moll,
c) Pieśń "Wojak",
d) Mazurka F - dur,

VIII. Który z romantycznych polskich poetów napisał upamiętniający twórczość wybitnego polskiego kompozytora pt. "Fortepian Chopina"?

a) A. Mickiewicz,
b) C. K. Norwid,
c) J. Słowacki,
d) J. Czeczot,

IX. Jak nazywa się taką metodę twórczą, której celem jest utrwalenie w dziele sztuki indywidualnych przelotnych i trudnych do określenia wyrażeń i stanów psychicznych?

a) impresjonizm,
b) kubizm,
c) ekspresjonizm,
d) dadaizm,

X. Kto ze znanych impresjonistów stworzył utwór muzyczny pt. "Morze"?

a) M. Ravel,
b) K. Debussy,
c) P. Dukas,
d) G. Mahler,

XI. Kto jest przedstawicielem impresjonizmu w plastyce ?

a) J. Matejko,
b) E. Delacroix,
c) C. Monet,
d) St. Wyspiański,

XII. Jaki musical powstał w oparciu o fabułę "Pigmaliona" B. Showa?

a) West Side Story,
b) Mei Fer Laidy,
c) Mężczyźni wolą blondynki,
d) Skrzypek na dachu

XIII.Kto napisał muzykę do filmu "Noce i dnie" ?

a) Z. Preisner,
b) K. Dębski,
c) W. Kazaniecki,
d) W. Kilar,

XIV. W czyich kompozycjach góruje mit prometejski ?
a) A. Skriabina,
b) W.A. Mozarta,
c) G. Verdiego,
d) S. Rachmaninowa,

XV. Uporządkuj wg kolejności części mszy: Kyrie, Credo, Agnus Dei, Gloria, Benedictus, Sanktus.

a)........................................................
b)........................................................
c)........................................................
d)........................................................
e)........................................................

XVI. Kto jest kompozytorem "Requiem dla przyjaciela"?

a) K. Penderecki,
b) Z. Preisner,
c) W. A. Mozart,
d) J. Kukulski,

XVII. Masz podane nazwiska dwóch kompozytorów: Chopina i Szymanowskiego, a obok nazwiska wybitnych ludzi - przedstawicieli różnych dziedzin i różnych epok. Wybierz i podkreśl nazwiska tylko tych ludzi, którzy żyli w tym samym czasie co dany kompozytor i wpisz cyfry, którymi są one oznaczone, obok liter, którymi oznaczone są nazwiska kompozytorów.

A - Frederyk Chopin:---------------------

1 - Jan Kochanowski, 2 - Franciszek Liszt, 3 - Władysław Jagiełło, 4 - Adam Mickiewicz, 5 - Robert Schumann, 6 - Witold Lutosławski, 7 - Krzysztof Kolumb, 8 - Krzysztof Penderecki,

B - Karol Szymanowski:-------------------

1 - Wolfgang Amadeusz Mozart, 2 - Ignacy Jan Paderewski, 3 - Mikołaj Kopernik, 4 - Igor Strawiński, 5 - Jan III Sobieski, 6 - Maurycy Ravel, 7 - Leonardo da Vinci, 8 - Jan Paweł II,

INSTRUMENTY STRUNOWE


1. Co jest źródłem dźwięku w tych instrumentach?

drgająca struna

drgająca membrama

drgający słup powietrza

drgające ciało sprężyste

2. Które z wymienionych instrumentów nie są instrumentami strunowymi?

skrzypce

wiolonczela

cymbały

ksylofon

3. Które z wymienionych instrumentów są instrumentami strunowymi?

puzon

triangiel

fortepin

werbel

4. Które z wymienionych instrumentów są instr. strunowymi smyczkowymi?

suzafon

altówka

fagot

czelesta

5. Które z wymienionych instrumentów nie są instrumentami strunowymi smyczkowymi?

kontrabas

wiolonczela

altówka

harfa

6. Które z wymienionych instrumentów nie są instrumentami strunowymi szarpanymi?

gitara klasyczna

harfa

mandolina

rożek angielski

7. Które z wymienionych instrumentów nie są instr. strunowymi uderzanymi?

pianino

fortepian

cymbały

wibrafon

8. Jak nazywają się artyści robiący instrumenty strunowe?

skrzypnicy

instrumentalnicy

lutnicy

instrumentaliści

9. Kogo uważa się do dzisiaj za najwybitniejszych artystów robiących

instrumenty strunowe smyczkowe?

Francuzów

Włochów

Niemców

Polaków

10. Kto był najwybitniejszym z nich?

Antonio Vivaldi

Antonio Stradivari

Marcin Groblicz

Hugo Wolf

INSTRUMENTY DĘTE DREWNIANE1. Źródłem dźwięku w instrumentach dętych drewnianych nie jest:

zadęcie na krawędź wlotową instrumentu

drgające powietrze pobudzone stroikiem

drgające pow. pobudz. podwójnym stroikiem

drganie ciała sprężystego

2. Do grupy instrumentów dętych drewnianych należy:

trąbka

saksofon

puzon

róg

3. Do grupy instrumentów dętych drewnianych nie należy:

klarnet basowy

rożek angielski

fagot

tuba basowa

4. Instrument z grupy dętych drewnianych wykonany z metalu drewna lub kości słoniowej to:

klarnet

fagot

flet

saksofon

5. Instrument z grupy dętych drewnianych wykonany z metalu to:

rożek angielski

klarnet basowy

saksofon tenorowy

fagot

6. Instrument z grupy dętych drewnianych, (pochodzi z XVII w.- cylindryczna rura zakończona czarą głosową a z drugiej strony płasko ściętym ustnikiem to:

flet prosty

flet poprzeczny

klarnet

fagot

7. Instrument istniejący w kilku odmianach (tenorowy, altowy, sopranowy,) to:

klarnet

flet poprzeczny

klarnet basowy

kontrafagot

8. Instrument o podwójnym stroiku to:

klarnet

flet piccolo

obój

saksofon barytonowy

9. Najlepiej słyszany w orkiestrze symfonicznej instrument dęty drewniany to:

flet prosty

flet poprzeczny

flet piccolo

flet barokowy

10. Skonstruowany w XIX w. przez Belga Adolfa Saxa instrument muzyczny to:

suzafon

helikon

saksofon

metalofon

INSTRUMENTY DĘTE BLASZANE1. Źródłem dźwięku w instrumentach dętych blaszanych jest:

przetwornik elektroniczny

drewniany stroik

słup drgającego powietrza

stroik metalowy

2. Najniżej brzmiącym instrumentem dętym blaszanym jest:

trąbka

puzon

róg

tuba

3. Najwyżej brzmiącym instrumentem dętym blaszanym jest:

trąbka

puzon

róg

tuba

4. Jak nazywa się instrument dęty blaszany złożony z wsuwanych w siebie dwóch liter U ?

trąbka

puzon

róg

tuba

5. Pierwowzorem jakiego instrumentu dętego blaszanego był róg zwierzęcy?

trąbki

puzonu

Rogu (waltorni)

tuby

6. Czym muzyk wprawia w drgania powietrze aby wydobyć dźwięk?

palcami

ustami

nogami

kompresorem

7. Aby grać na instr. dętym blaszanym wystarczy wdmuchać do niego powietrze?

tak

nie

czasem

jak jest wilgoć

8. Jak nazywają się zawory skracające obieg powietrza w instrumentach dętych blaszanych?

klapy

wentyle

kurki

zawory

9. Emblemat którego instrumentu dętego blaszanego naszą na czapkach pracownicy Poczty Polskiej ?

trąbki

puzonu

rogu (waltorni)

tuby

10. Ulubiony instrument dęty blaszany Louisa Armstronga to:

trąbka

puzon

róg

tuba

INSTRUMENTY PERKUSYJNE1. W jaki sposób wydobywa się dźwięk z instrumentów perkusyjnych?

przez zadęcie

przez uderzenie

przez potarcie

przez podrzucenie

2. Na ile głównych rodzajów dzielimy instrumenty perkusyjne

2

3

4

5

3. Który z podanych instrumentów perkusyjnych nie jest instrumentem melodycznym ( nie można na nim zagrać melodii, tylko wystukać rytm)?

marimba

czelesta

werbel

ksylofon

4. . Który z podanych instr. perkusyjnych jest instrumentem melodycznym ( można na nim zagrać melodię)?

talerz

triangiel

bęben wielki

dzwony

5. Ulubiony perkusyjny instr. hiszpański to

marakasy

kastaniety

marimba

ksylofon

6. Wydaje pojedynczy dźwięk o określonej wysokości

tam-tam

ksylofon

kocioł

marimba

7. Dzieci zwą go popularnie "cymbałki"

czynel

marimba

dzwonki chromatyczne

wibrafon

8. W orkiestrze symfonicznej jest ich co najmniej dwa i są strojone i przestrajane

dzwony

kotły

kastaniety

marakasy

9. W orkiestrze dętej często jest wożony na wózku

bęben wielki

werbel

talerz

ksylofon

10. Bębenek baskijski to inaczej

czynel

tamburyn

wibrafon

kociołMożesz ściągnąć test tutaj w formie archiwum zip.